คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (43 total)

  • Creator is exactly "สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

1.ยิ้ม...คือการเปิดเผยกำแพงความรู้สึกในใจ(แผ่นพับ).pdf
ยิ้ม...คือการเปิดเผยกำแพงความรู้สึกในใจ

Position: 1036 (432 views)

3.คู่มือโปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ.pdf
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น…

Position: 261 (1172 views)

2.คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ.pdf
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุมีระบาดวิทยาของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย ลักษณะทางคลินิก…

Position: 19 (7255 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2