คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (39 total)

  • Tags: แผ่นพับ

โรคสมาธิสั้น.pdf
ความบกพร่องของพัฒนาการของสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท ในวงจรของสมองส่วนหน้า ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง แต่มีส่วนให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น…

Position: 859 (354 views)

แผ่นพับโรคออทิสติก.pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคพัฒนาการทางสมองที่พบเจอได้บ่อยในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นโรคที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด แต่กว่าพ่อแม่จะสังเกตรู้มักจะเป็นช่วงวัย 2 ขวบไปแล้ว เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ปกติ…

Position: 781 (374 views)

แผ่นพับเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ (1).pdf
เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้

Position: 814 (367 views)

7.แผ่นพับสุขภาพจิตวัยรุ่น.pdf
แผ่นพับ สุขภาพจิตวัยรุ่น

Position: 969 (332 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2