คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2002"

รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวทางการดูและเด็กสมาธิสั้นแบบบูรณาการ.pdf
ความชุกโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นและครอบครัว การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของปัญหา ศึกษาความต้องการ รูปแบบการดูแลเด็กสมาธิสั้นแบบบรูณาการ ตามบริบทสังคมไทย

Position: 1411 (133 views)

ทารุณกรรมทางเพศในเด็ก.pdf
เด็กถูกทำร้ายทารุณ ถูกล่วงเกิน การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพื่อผู้กระทำผิดต่อเด็กมักเป็นคนใกล้ชิด หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การทารุณทางเพศในเด็ก การตรวจประเมินร่างกายและสภาพจิตเด็ก การประเมินครอบครัว หลักฐานพยานทางการแพทย์ การออกรายงานและความเห็นแทพย์…

Position: 1424 (122 views)

สแกน0058.pdf
แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Position: 1272 (290 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2