คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการปรับพฤติกรรมของเด็กสมาธิบกพร่อง

Dublin Core

Description

แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Publisher

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 9743462988

Date Created

2002

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A5 : 16 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1272 (290 views)