Browse Items (61 total)

  • Tags: เด็ก

240520131_361395802193536_5527143081440337386_n.pdf
infographic 4 วิธีทำความเข้าใจเมื่อลูกของเรามีความหลากหลายทางเพศ มีเนื้อหาประกอบด้วย

เปิดใจรับฟังยอมรับตัวตนของลูก
เรียนรู้สิ่งที่ลูกต้องการจะเป็น
คิดบวก
ให้ความรักและให้กำลังใจลูก

พฤติกรรมรุนแรงในเด็ก.pdf
infographic พฤติกรรมรุนแรงในเด็ก พบแต่วัยเด็กแก้ไขได้ทัน ประกอบด้วยเนื้อหา

พฤติกรรมรุนแรง
สาเหตุ
แก้ไขได้ เริ่มที่ครอบครัว ด้วยการ
เพื่อนบ้าน/ชุมชน ก็ช่วยได้

สัญญาณเตือนซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
infographic 9 พฤติกรรมเสี่ยงสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่ทำให้เป็นโรที่ทำให้มีอาการทั้งร่างกาย จิตใจและความคิดซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น

เบื่อ ไม่อยากทำอะไร
ไม่สบายใจ
หลับยาก เป็นต้น

การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย.pdf
infographic การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำฝนการเลือกนิทานให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-2 ปี
อายุ 2-3 ปี
อายุ 4-6 ปี

4กิจกรรมสนุก.pdf
infographic 4 กิจกรรมสนุก ที่ลูกต้องได้เล่น มีเนื้อหาประกอบด้วย

วาดภาพ
เล่นดนตรี
เดินเล่น
บทบาทสมมุติ

EF-cre.pdf
EF เป็นการทำหน้าที่ของสมองที่ช่วยให้เราบริหารจัดการงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กที่มี EF ดี จะสามารถคิดได้ว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ.pdf
infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น

ให้เด็กได้ออกกำลังกาย
ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
พูดอย่างสร้างสรรค์ในทางบวก
ให้ลูกเรียนรู้ที่จะแสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสม

ความเครียด-05-scaled.pdf
infographic เป็นเด็กก็เครียดได้ : ความเครียดในเด็กที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
สาเหตุของความเครียด
ความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2