คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "2020-06-27"

parents advice for school.pdf
กลับสู่กิจวัตร กิจกรรมจัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียน
(การกิน การนอน การเรียนรู้)

เตรียมพร้อมรักษาสุขภาพอนามัยตนเองขณะไปโรงเรียน
(ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง)

ผู้ปกครองใช้เวลาพูดคุยสื่อสาร…

Position: 921 (286 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2