คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date is exactly "2020-08-03"

c.pdf
Covid คิดบวก | 10 สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากวิกฤตโควิด19

......ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน แต่เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลในสังคม โควิด-19 อาจเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวสำหรับใครบางคน มันอาจทำให้พวกเราต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ต้องตกงาน ขาดรายได้…

Position: 789 (110 views)

คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์  (final BY).pdf
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐานความศรัทธา โดยคาดหวังว่าแพทย์เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการบําาบัดรักษา การสื่อสารให้คลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19)…

Position: 67 (805 views)

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สําาหรับพยาบาล
การดูแลรักษาจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกาย และทางด้านสังคมจิตใจควบคู่กันไป พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําาคัญในการที่จะต้องดูแลผู้เจ็บป่วยทางกายที่มาขอรับการรักษา…

Position: 64 (817 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2