Browse Items (6 total)

  • Tags: การดูแลทางสังคมจิตใจ

161026147747057724.pdf
แนวปฏิบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรงหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานของคลินิกต่างๆ ตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน…

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…

คู่มือฝึกอบรมการดูแลจิตใจด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG)…

9. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (final BY).pdf
คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา…

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สําาหรับพยาบาล
การดูแลรักษาจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกาย และทางด้านสังคมจิตใจควบคู่กันไป พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําาคัญในการที่จะต้องดูแลผู้เจ็บป่วยทางกายที่มาขอรับการรักษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2