Browse Items (5 total)

  • Date is exactly "2021-03-18"

ไฟล์รวมวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์หลักสูตรเฉพาะทาง.pdf
วิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ (1).pdf
ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมซ้ำๆและสามารถนำแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ มาฝึกให้กับบุตรหลายได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่บ้าน

เด็กดื้อทำอย่างไรดี.pdf
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดาคําถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ“เด็กดื้อทําอย่างไรดี?” ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนําไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย).pdf
infographic ปัญหาการฆ่าตัวตายป้องกันได้ 10 สัญญาณ…

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน).pdf
วัคซีนใจ ในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ประกอบด้วย

ความรู้สึกปลอดภัย
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความหวัง
สร้างความเข้าใจและให้โอกาส
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2