คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2021-12-01"

10_ระบาดวิทยา_การศึกษาระดับชาติ 2551.pdf
รายงานการศึกษาเรื่อง “ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551” นี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวชในคนไทยในปี พ.ศ.2551 ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2541…

Position: 1004 (214 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2