คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการศึกษาเรื่องระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย:
การศึกษาระดับชาติ 2551

Dublin Core

Description

รายงานการศึกษาเรื่อง “ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551” นี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวชในคนไทยในปี พ.ศ.2551 ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2541 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2546เพื่อศึกษาความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาถึงความชุกของโรคจิตเวชร่วมในระดับประเทศมาก่อน ข้อมูลโรคจิตเวชร่วมในคนไทย มีเพียงรายงานการศึกษาทางคลินิกเท่านั้น และต้องอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจในต่างประเทศ ซึ่งบริบทต่างจากประเทศไทยมากการศึกษาในประเด็นนี้ มีประโยชน์มากในทางการแพทย์และสาธารณสุขเนื่องจากหากมีการเจ็บป่วยทางจิตเวชหลายโรคในคนคนเดียวกันที่เรียกว่าโรคจิตเวชร่วม (psychiatric comorbidity) เช่น alcohol use disorders ร่วมกับmajor depressive disorder จะยิ่งทำให้อาการของโรคทั้งสองแย่ลง และกระบวนการบำบัดรักษาซับซ้อน ยุ่งยากมากขึ้น ต้องอาศัยการดูแลรักษาที่เข้มข้นมากกว่าและค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มสูงขึ้นในรายงานการศึกษาครั้งนี้ ไม่จำกัดเฉพาะโรคจิตเวชต่างกลุ่มวินิจฉัยโรค(เช่น โรควิตกกังวลร่วมกับโรคความผิดปกติทางอารมณ์) หรือโรคจิตเวชร่วมกับความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราเท่านั้น ยังหมายรวมถึงโรคจิตเวชร่วมในกลุ่มโรคเดียวกันด้วย ซึ่งขอ้ มูลดังกล่าวจะมีประโยชนม์ ากทางคลินิก และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนระบบบริการจิตเวชให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในบริการจิตเวชตติยภูมิหรือการดูแลเฉพาะทาง และการเฝ้าระวังโรคจิตเวชร่วมในบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงเปน็ ขอ้ มูลพื้นฐานในการวางแผนคา่ ใชจ้ า่ ยสุขภาพกรณีโรคจิตเวชร่วมอีกด้วย

Publisher

สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2012-11-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 857 (293 views)