คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Tags: ออทิสติก

9282.pdf
infographic เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19 มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น ลดการเสพสื่อ ใช้เวลาร่วมกัน

Position: 1052 (133 views)

9186.pdf
อยู่บ้านกับลูกออ(ออทิสติก) อย่างไรไม่ให้เครียด มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น การสร้างความปลอดภัย ความสงบทางกาย ความสงบทางใจ เป็นต้น

Position: 1136 (93 views)

9176.pdf
infographic เด็กออทิสติกควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ Covid-19 มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น การให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย สอนด้วยวิธีที่เด็กสนใจ เป็นต้น

Position: 1087 (121 views)

แนวทางการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ-ท.pdf
infographic แนวทางการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่ป่วยโควิด-19 (ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) มีเนื้อหาประกอบไปด้วย การประเมินและแนวทางการดูแล

Position: 1177 (61 views)

แผ่นพับโรคออทิสติก.pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคพัฒนาการทางสมองที่พบเจอได้บ่อยในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นโรคที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด แต่กว่าพ่อแม่จะสังเกตรู้มักจะเป็นช่วงวัย 2 ขวบไปแล้ว เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ปกติ…

Position: 1137 (92 views)

ออทิสติก1.pdf
หลักในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 7 ประการ คือ
1. การกระตุ้นเด็กออทิสติกอย่างเหมาะสม เพื่อให้พัฒนาการที่หยุดยั้งเป็นไปตามปกติ

2. การลดพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติก โดยการใช้พฤติกรรมบำบัดและกิจกรรมอื่นๆทดแทน

3.…

Position: 113 (867 views)

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมก (1).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น มุ่งหวังให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการดูแลของครอบครัว…

Position: 118 (858 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2