Browse Items (250 total)

  • Publisher is exactly "กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

13. ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบ.pdf
การดื่มสุราแบบอันตรายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน จำนวนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปัญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตัวบุคคลและครอบครัว…

002092025.pdf
การพัฒนาหลักสูตร Psychological First Aid: EASE นี้ มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น/ในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบของหลักสูตร วางแผนเพื่อกำหนดต้นแบบและจัดทำต้นแบบหลักสูตร…

8. กึ่งทศวรรษ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ…

7. การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยร.pdf
วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2