คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (19 total)

  • Tags: สารเสพติด

ประกาวัน บุญคืน5.pdf
ผู้ป่วยโรคจิตเนื่องจากพิษสุรา เนื่องจากมีการเสพเป็นประจำ ต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตที่ต้องเข้ารับการรักษา ผู้มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเนื่องพิษสุรา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

Position: 1301 (144 views)

drug.pdf
เอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรื่องสารเสพติดพิษร้ายใกล้ตัวคุณ ผู้จัดทำได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและสุขภาพจิต

Position: 1205 (317 views)

Capture....pdf
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารเสพติด/ประเภทของสาร ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด สมองติดยา เส้นทางการติดยา เส้นทางการเลิกยา

Position: 536 (571 views)

13. ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบ.pdf
การดื่มสุราแบบอันตรายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จำนวนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปัญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและครอบครัว ตลอดจนชีวิตในชุมชนอย่างรุนแรง…

Position: 429 (714 views)

7. การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยร.pdf
วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA)…

Position: 236 (1114 views)

6. Brief Intervention  การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำ.pdf
คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่…

Position: 28 (4726 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2