Browse Items (3 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต"

niti_prisoner_(book1).pdf
หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้ให้คำาปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของคลินิกจิตสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา กระบวนการ ให้คำปรึกษา ระบบบริการคลินิกจิตสังคม ฯลฯ…

Forensic Psychiatry Practice Guideline for Juvenile Offender.pdf
เล่มนี้ คณะทำงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวชและกฎหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น…

คู่มือ Telepsychiatry ผู้ป่วยนอก กรมสุขภาพจิต_ฉบับลงนาม 31สค64.pdf
เป็นระบบบริการที่พัฒนาขึ้นตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ลดการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2