คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: การฟื้นฟูสมรรถภาพ

breathingexercises.jpg
การฝีกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังป่วย โควิด - 19 ฝึกหายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ขยับร่างกายเคลื่อนไหวช่วงปอด ช่วยให้ได้รับปริมาณอ๊อกซิเจนมากขึ้น

Position: 1426 (96 views)

Nutrition and body.jpg
โภชนาการเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย กินอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ กินอาหารมีกากใยอาหารสูง กินอาหาร 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารขยะ เพิ่มวิตามินฟื้นฟูร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุัมกัน

Position: 1421 (99 views)

คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพ.pdf
คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม พัฒนาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ระดมความคิด ทบทวนและตรวจสอบจนได้ทักษะที่จำเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ทักษะการอยู่อาศัยในครัวเรือน ทักษะการสื่อสาร…

Position: 1339 (135 views)

เยาวภา  ประจันตะเสน.pdf
โรคจิตเภทมีลักษณะโรคแบบเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หรือการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐาน 6 ด้าน ได้แก่ การดูแลตนเอง การใช้ชีวิตภายในบ้าน การงานพื้นฐาน การพักผ่อน…

Position: 1248 (288 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2