คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2019-11-01"

จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างไร.ให้อย.pdf
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ก่อความรุนแรงสะเทือนขวัญซึ่งพบได้ตามสื่อต่าง ๆ ความรุนแรงที่เกิดกับครอบครัว หรือกับประชาชนทั่วไป ส่วนหนึ่งของผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงจากปัญหาการก่อความรุนแรง ร้อยละ 4.1 พบว่าร้อยละ 20…

Position: 304 (348 views)

คู่มือ-ขั้นตอนการดำเนินงานฯ.pdf
สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงกับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือคนในชุมชนจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันรัฐบาลตระหนักในความสำคัญของการป้องกันปัญหาผลกระทบดังกล่าว…

Position: 335 (301 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2