Browse Items (3 total)

  • Tags: ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

คู่มือ-ขั้นตอนการดำเนินงานฯ.pdf
สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงกับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือคนในชุมชนจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันรัฐบาลตระหนักในความสำคัญของการป้องกันปัญหาผลกระทบดังกล่าว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2