Browse Items (8 total)

  • Tags: แนวทางการดำเนินงาน

1. Case Conference.pdf
การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน อันเป็นบทบาทสำคัญของครูแนะแนวตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน…

Super Specialist Service.pdf
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงได้พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก…

คู่มือแนวทางการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ.pdf
รูปแบบการจัดตั้งคลินิกบูรณาการฉบับนี้ สถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดตั้งได้ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ ทั้งในส่วนที่ต้องการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้นใหม่…

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…

แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง ปี64 0164.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำหนดไว้…

แผน c4plan_21092563 0963.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำหนดไว้…

su2563.pdf
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2