Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูทางสังคมจิตใจ

คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับโรงยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง.pdf
คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2