คู่มือแนวทางการดูทางสังคมจิตใจสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง

Dublin Core

Description

คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จาก 12 เขตบริการสุขภาพ และบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กรมสุขภาพจิตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2556 ทำให้เนื้อหาในเล่มมีตัวอย่างจริงจากการปฏิบัติร่วมด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับสถานบริการในระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ให้บริการสุขภาพและใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด ให้สามารถให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจเพื่อลดภาระทางด้านสุขภาพก่อนการส่งต่อผู้รับบริการมายังสถานบริการสาธารณสุขในระดับสูงขึ้นต่อไป

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking