Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูแลผู้ติดสุรา

ปก - คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ.pdf
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: ลักษณะของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ ส่วนที่ 2: ขั้นตอนการดำเนินการตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ และส่วนที่ 3: สาระการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ

ทั้งนี้บุคลากรสุขภาพสามารถศึกษาทำความเข้าใจสาระทั้ง 3…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2