Browse Items (30 total)

  • Tags: สุรา

8.คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่ม_olrawan.pdf
“คู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ อิงตามหลักการเจริญสติสำหรับผู้ติดสุราเรื้อรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรวิชาชีพที่มีทักษะในการเจริญสติในชีวิตประจำวันและทักษะในการให้คำปรึกษาและการดูแลผู้มีปัญหาจากสุรา…

13. ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบ.pdf
การดื่มสุราแบบอันตรายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน จำนวนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปัญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตัวบุคคลและครอบครัว…

8. กึ่งทศวรรษ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ…

4. ASSIST  แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบ.pdf
คู่มือนี้ใช้ร่วมกับ “การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย: คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตาม “แบบคัดกรองASSIST: แนวทางการใช้สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ฉบับร่าง 1.1…

ASSISTon  ICE_Final.1.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการต่างๆ วีดิทัศน์ประกอบด้วยกรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แพทย์ทำการคัดกรองประสบการณ์การดื่ม สุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; ASSIST)…

ICODR.pdf
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2