Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.pdf
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตแพทย์…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2