แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ สำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล

Dublin Core

Description

แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตแพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน พยาบาลจิตเวช ตำรวจ ฯลฯ รวมทั้งการทบทวนจากแนวทางการดูแลผู้ป้วยจิตเวชฉุกเฉิน (acute care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด เสี่ยงทำร้ายตนเอง ทำร้ยคนใกล้ตัว และทำลายข้าวของให้เสียหาย ซึ่งมีความชับซ้อนและแตกต่างจากโรคฝ่ายกาย จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคและแนวทางการดูแลจัดการที่รวดเร็ว เหมาะสม และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและทีมบุคลากร

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3941-4

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking