Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

2.Analysis Report_Workplace.pdf
การจัดทำรายงานโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการฉบับนี้สำเร็จได้โดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ทำงานด้านการดูแลผู้ดื่มสุรา ขอขอบคุณคุณบังอร คงเพ็ชร คุณสุนันทา แฉ่งอุทิศ และทีมงานโรงพยาบาลอินทร์บุรี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2