รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานประกอบการ

Dublin Core

Description

การจัดทำรายงานโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในสถานประกอบการฉบับนี้สำเร็จได้โดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ทำงานด้านการดูแลผู้ดื่มสุรา ขอขอบคุณคุณบังอร คงเพ็ชร คุณสุนันทา แฉ่งอุทิศ และทีมงานโรงพยาบาลอินทร์บุรี ที่ได้ให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่สำคัญยิ่ง ขอบคุณคุณทรายทอง ทองคำเจริญที่ช่วยประสานงานในการเก็บข้อมูลของสถานประกอบการต่างๆ ขอบคุณฝ่ายบุคคลของบริษัท โคโตบูกิ, บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด และบริษัทบางกอกรับเบอร์สหรัตน์ จำกัด และอีกหลายบริษัทที่เอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking