คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: การทบทวนวรรณกรรม

สแกน0129_merged.pdf
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้าง องค์ประกอบ ของความหยุ่นตัว และหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่องการเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามและการก่อการร้าย

Position: 1339 (58 views)

การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การสร้างเสริมความหยุ่นตัวฯ.pdf
การทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การสร้างเสริมความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤติสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามและการก่อการร้าย

Position: 384 (701 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2