Browse Items (1 total)

  • Tags: การประเมินโรค

การประเมินโรคซึมเศร้า.pdf
เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2