คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (10 total)

  • Tags: โรคซึมเศร้า

Screenshot (130).png
video รู้จักโรคซึมเศร้าก่อนเด็กเป็นโรคซึมเศร้า โดย นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Position: 1414 (40 views)

depress.pdf
โรคซึมเศร้าเป็นคู่มือใหความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า การปฏิบัติตัวของญาติ/ผู้ดูแล ตัวผู้ป่วย รวมถึงสัญญาณเตือน

Position: 1027 (321 views)

1 (7).pdf
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ สาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อาการหลัก คือ อารมซึมเศร้า ท้อแท้ อาการอื่นๆ เช่น นอนไม่หลับ พฤติกรรมช้าลงหรือกระวนกระวาน ฯลฯ

Position: 1308 (62 views)

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น .pdf
โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ ไม่อยากไปโรงเรียน

Position: 65 (2173 views)

CPG-MDD-GPs แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า.pdf
แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560

Position: 22 (4297 views)

FM-901-1573802375.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่…

Position: 425 (636 views)

การประเมินโรคซึมเศร้า.pdf
เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

Position: 146 (1321 views)

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…

Position: 60 (2247 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2