Browse Items (1 total)

  • Tags: การสร้าง

16 (2).pdf
วัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2