Browse Items (4 total)

  • Tags: วัคซีนใจในชุมชน

16 (2).pdf
วัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้

นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัน COVID-19.pdf
ผลจากการถอดบทเรียนสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นในชุมชนของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า 24 ต้นแบบของชุมชนและองค์กรที่ถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้ มีความโดดเด่น ทั้งกระบวนการทำงาน การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างสรรค์มาตรการการเสริมสร้างวัคซีนใจ…

แผ่นพับ แนวทางการสร้างวัคซีนใจ.pdf
วัคซีนใจในชุมชุน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2