คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: กิจกรรมบำบัด

Capture...1.pdf
ความรู้ฉบับนี้ ดำเนินงานในเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยมีเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติที่ทำหน้าที่และสามารถใช้ชีวิตตนเองเหมือนคนทั่วๆ ไปในสังคม ลดอาการทางจิต เพื่อความสามารถทางสังคมและอาชีพ

Position: 1242 (157 views)

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา5.pdf
เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคิรินทร์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเภทได้มีความรู้…

Position: 1280 (77 views)

คู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีปั (1).pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก แสดงออกมาเป็พฤติกรรม
กระตุ้นตัวเองซ้ำๆเป็นอัตโนมัติไม่สามารถควบคุมได้…

Position: 394 (682 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2