คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ภาวะน้ำลายไหล

คู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีปั (1).pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก แสดงออกมาเป็พฤติกรรม
กระตุ้นตัวเองซ้ำๆเป็นอัตโนมัติไม่สามารถควบคุมได้…

Position: 285 (434 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2