แนวทางการแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำ ๆ

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก แสดงออกมาเป็พฤติกรรม
กระตุ้นตัวเองซ้ำๆเป็นอัตโนมัติไม่สามารถควบคุมได้ นักกิจกรรมบำบัดได้มีแนวทางการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆ ซึ่งได้จัดทำลงในคู่มือหลักสูตร ได้แก่การให้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก และยกตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อยพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมไปถึงอธิบายขั้นตอนการนวดตัวและยกตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking