Browse Items (1 total)

  • Tags: ข่าวไหนจริงปลอม

83676268_1171953112974903_4577189996452118528_n (1).pdf
Infographic เช็คอย่างไร? ข่าวไหนจริงหรือปลอม !!

ในข่วงนี้มีข่าวลือและข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กระจายระบาดบนโลกโซเชียลมากมาย กรมสุขภาพจิตอยากให้ทุกคนตั้งสติในการเสพข่าว ใช้วิจารณญาณในการอ่าน คอมเมนท์ และแชร์ข้อมูลต่างๆ นะครับ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2