คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คลินิกกัญชาทางการแพทย์

คู่มือแนวทางการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ.pdf
รูปแบบการจัดตั้งคลินิกบูรณาการฉบับนี้ สถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดตั้งได้ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ ทั้งในส่วนที่ต้องการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้นใหม่…

Position: 154 (910 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2