Browse Items (8 total)

  • Tags: ความเครียด

ความเครียด-05-scaled.pdf
infographic เป็นเด็กก็เครียดได้ : ความเครียดในเด็กที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
สาเหตุของความเครียด
ความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

33779_1491330.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

1.คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธย.pdf
คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2