คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Tags: ความเครียด

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

Position: 9 (2457 views)

33779_1491330.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

Position: 123 (672 views)

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน.pdf
วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน

Position: 112 (692 views)

1.คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธย.pdf
คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

Position: 96 (752 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2