Browse Items (1 total)

  • Tags: ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

5 signs sucide risk.pdf
อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า
.
.
คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเข้าหาพร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ พาไปพบจิตแพทย์ ทำความเข้าใจและหาความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและชวนออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2