Browse Items (1 total)

  • Tags: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเตรียมพร้อมการเปิดเรียน

parents advice for school.pdf
กลับสู่กิจวัตร กิจกรรมจัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียน
(การกิน การนอน การเรียนรู้)

เตรียมพร้อมรักษาสุขภาพอนามัยตนเองขณะไปโรงเรียน
(ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง)

ผู้ปกครองใช้เวลาพูดคุยสื่อสาร…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2