Browse Items (6 total)

  • Tags: คู่มือการจัดกิจกรรม

18.คู่มือจัดกิจกรรม ฝึกคิดแก้ปัญหา EQ สำหรับศุนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตอน1,2,3.pdf
จจุบันปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนไทยในสังคม นับเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล แก้ไข และป้องกันอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การปราบปรามและลงโทษเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ปลายเหตุ…

6.ชีวิตไทย.pdf
คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา ชุด "ชีวิตไทย"
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2