Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการให้การปรึกษา

36.pdf
การให้การปรึกษาคู่สมรสเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่เกิดความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจกับสมาชิกในครอบครัว เป็นวิธีการที่จะช่วยให้คู่สมรสได้ค้นหาและ
มีแนวทางในการแก้ปัญหาภายในครอบครัวด้วยตนเอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2