คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการให้การปรึกษาคู่สมรสในโรงพยาบาลชุมชน

Dublin Core

Description

การให้การปรึกษาคู่สมรสเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่เกิดความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจกับสมาชิกในครอบครัว เป็นวิธีการที่จะช่วยให้คู่สมรสได้ค้นหาและ
มีแนวทางในการแก้ปัญหาภายในครอบครัวด้วยตนเอง ตลอดจนมีวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น วิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

โรงพยาบาลชุมชนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหน่วยบริการให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่คู่สมรสที่เกิดความขัดแย้ง โดยเป็นจุดส่งต่อให้ผู้รับบริการที่ต้องการบริการเฉพาะทางได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจิตเวช ต่อไป

กรมสุขภาพจิตโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตจึงได้จัดทำคู่มือการให้การปรึกษาคู่สมรสในโรงพยาบาลชุมชนเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการให้การปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชนใช้เป็นแนวทางในการให้การปรึกษาคู่สมรสที่มีความขัดแย้ง โดยมุ่งหวังว่าเป้าหมายสุดท้ายให้ประชาชนจะมีครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็งและสุขภาพจิตที่ดี

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978 415 168 4

Date Created

2011-01-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1075 (49 views)