คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

9. คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (final BY).pdf
คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา…

Position: 115 (1442 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2