คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Dublin Core

Description

คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์การเพิ่มพูนความรู้เรื่องการดูแลทางสังคมจิตใจ

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 974-291-001-4

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 115 (1448 views)