คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Dublin Core

Description

คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์การเพิ่มพูนความรู้เรื่องการดูแลทางสังคมจิตใจ

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 974-291-001-4

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking