คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: จัดการติดพนัน

3Ds.pdf
D1 | Delay การยืดระยะเวลาออกไป
เมื่อมีความอยากเล่นพนันให้ยืดเวลาออกไปให้นานที่สุด และเชื่อมั่นว่าความอยากนั้นจะหายไปได้

D2 | Distract การเบี่ยงเบนความสนใจ
ดึงความสนใจและความคิดของตนเอง ไปสู่เรื่องอื่นๆ

D3 | Decide…

Position: 775 (251 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2