Browse Items (1 total)

  • Tags: ฉบับ 104

8.PB-104_TestingProtocol-RGB.pdf
จากนโยบายการรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือทำกิจกรรมส่วนตัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2