คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Tags: Policy Brief

11 PB-111_vaccine-certificate-edit3.pdf
นับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ครบตามที่กำหนด…

Position: 497 (704 views)

10 PB-Vax-saver-cost-RGB-1.pdf
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2020 สูญเสียไปอย่างน้อยร้อยละ 0.65 ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)…

Position: 805 (489 views)

9.PB-105_EarlyHTAVaccine-RGB.pdf
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY…

Position: 947 (451 views)

8.PB-104_TestingProtocol-RGB.pdf
จากนโยบายการรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือทำกิจกรรมส่วนตัว…

Position: 1220 (369 views)

5.PB-94_MigrantVaccine-RGB.pdf
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ในประเด็นความท้าทายและสิ่งที่คาดหวังจากนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย…

Position: 611 (576 views)

3. PB-92_2ndDoseVaccination-RGB-1.pdf
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีต่อการรับวัคซีน เนื่องจากการยอมรับวัคซีน (vaccine acceptability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนโควิด-19…

Position: 714 (517 views)

2.PB_Covid-Vaccine-Demand-Web.pdf
ปัจจุบันวัคซีนยังมีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ และรัฐบาลทั่วโลกต่างเลือกที่จะจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรก…

Position: 1180 (391 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2