Browse Items (1 total)

  • Tags: ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น'โรคซึมเศร้า

depression.pdf
ซึมเศร้าแค่ไหนเป็น'โรคซึมเศร้า'
.
.
โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง สาเหตุอื่นๆ พันธุกรรม สารเสพติด ความเครียด การสูญเสียความรัก ความผิดหวัง

คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?
อาการหลัก อารมณ์เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2