Browse Items (1 total)

  • Tags: ถุงแคร์ใจ

การ์ดA5ในถุงแคร์ใจ.pdf
infographic ถุงแคร์ใจ ประกอบด้วย
- เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
- วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด
- เครียดได้คลายเป็น
- สื่อสารสัคซีนใจ เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
- วิธีดูแลใจเมื่อต้องสูญเสียคนรัก
- การปฏมพยาบาลทางใจ ด้วย 3ส
- 5 ข้อฉุกคิด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2